پیش‌بینی تابستان کم بارش برای مازندران
پیش‌بینی تابستان کم بارش برای مازندران
محمودآباد آنلاین : مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور برای سه ماهه منتهی به نیمه نخست مهر ماه امسال مازندران ۱۱۴ میلی‌متر بارندگی پیش‌بینی کرده است که در صورت تحقق سه میلی‌متر کمتر از پارسال و برابر با میانگین دوره آماری بلندمدت است ؛ وضعیتی که پیوند نامیمونی با خشکی بهاره استان دارد.

به گزارش خبرنگار ایرنا ، مطابق جدول پیش‌بینی فصلی این مرکز اگر چه شهروندان مازندرانی در  تیر ماه امسال به طور میانگین شاهد بارندگی ۳۲ میلی متری خواهند بود که در صورت تحقق بیشتر از بارندگی مدت مشابه پارسال خواهد بود ، ولی نسبت به میانگین دوره آماری بلندمدت کاهش دارد .

تیر ماه پارسال ۲۹.۵ میلی متر باران در مازندران باریده بود که در مقایسه با تیر ماه سال ۹۹ که میزان بارندگی ۳۵.۲ میلی متر بود کاهش حدود ۱۵ درصدی داشت. میزان کاهش بارندگی تیرماه پارسال نسبت به میانگین دوره آماری هم که ۳۶.۵ میلی متر اعلام شد، حدود ۲۰ درصد بود.

مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی هواشناسی کشور وضعیت بارندگی مازندران طی تیر ماه امسال را کمتر از نرمال پیش بینی کرده است که به معنای تداوم خشکسالی بهاری در نخستین ماه تابستان است.

پیش از این گزارش همین مرکز از میزان بارندگی های ثبت شده بهاری نشان می داد که بهار امسال حدود ۷۴ میلی‌متر بارندگی در مازندران ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۹۶ میلی متر بود، حدود ۲۳ درصد کاهش دارد. بارش بهاری امسال همچنین نسبت دوره آماری بلندمدت که طبق داده های ثبت شده هواشناسی مازندران حدود ۱۲۶ میلی متر بود ، ۴۱ درصد کاهش نشان داشت.

مهم ترین نکته در گزارش بهاری مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی هواشناسی کشور خشکی بیش از حد ماه خرداد با ثبت تنها هفت میلی متر بارندگی بود. بارندگی خرداد ماه امسال نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلندمدت که حدود ۳۰ میلی متر بوده، ۷۷ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۲۵ میلی متر بوده،  حدود ۷۲ درصد کاهش داشته است.

مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی هواشناسی کشور همچنین میزان بارندگی برای مرداد ماه امسال در مازندران را ۲۶ میلی متر پیش‌بینی کرده است که نسبت به مرداد ماه پارسال که ۴۹.۳ میلی متر بارندگی ثبت شده بود کاهش محسوسی را نشان می دهد. حتی میانگین بارندگی دوره آماری بلندمدت ماه مرداد در مازندران ۲۷ میلی متر بوده که نسبت به پیش بینی مرداد امسال یک میلی متر بیشتر بوده است.

این مرکز برای شهریورماه امسال مازندران نیز ۵۶ میلی متر باران پیش‌بینی کرده است که اگر چه نسبت به ۳۸ میلی متر بارندگی ثبت شده در شهریور سال گذشته افزایش قابل توجهی دارد ، ولی در مقایسه با میانگین دوره بلندمدت که ۵۶.۷ درصد بود کاهش دارد.

 

پیش‌بینی تابستان کم بارش برای مازندران

کمتر از نرمال یا در محدوده نرمال 

طبق گزارش مرکز اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی هواشناسی کشور ، میانگین بارش از تیر تا نیمه مردادماه امسال کمتر از نرمال، از نیمه دوم مرداد تا نیمه اول شهریورماه امسال در غرب مازندران در محدوده کمتر از نرمال، در شرق نیز در محدوده نرمال و از نیمه دوم شهریورماه تا نیمه نخست مهرماه امسال نیز در محدوده نرمال پیش‌بینی می‌شود.

 

البته وضعیت خشکی مازندران تنها در بارندگی  فصلی نمود ندارد بلکه بر اساس جدول داده های آماری در ۹ ماه  سال آبی جاری  یعنی از اول مهر سال گذشته تا پایان خرداد ماه سال جاری میانگین بارندگی در مازندران ۴۷۳ میلی متر بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلند مدت که ۵۲۶ میلی متر بوده حدود ۱۰ درصد کاهش داشته است.

سال زراعی از اول مهر شروع می شود و تا ۳۱ شهریور سال بعد ادامه می یابد. وضعیت آبی مناطق مختلف کشور برای برنامه ریزی کشاورزی بر اساس میزان بارندگی در سال زراعی ارزیابی می شود و به همین دلیل هم میزان کاهش یا افزایش بارندگی برای کشاورزان و متولیان این بخش دارای پیام خاصی است.

هواشناسی مازندران اعلام کرد که با توجه به بارش و منابع آب در دسترس استان کماکان لازم است تمهیداتی برای مدیریت مصرف بهینه منابع آب و انرژی صورت گیرد ضمن اینکه  صحت پیش بینی فصلی بارش و دمای هوای کشور بین ۶۰ تا ۶۵ درصد بوده و در ماه­های گرم صحت پیش بینی کمتر از ماه­های سرد سال است.

  • نویسنده : محمد محتاطی
  • منبع خبر : خبرگزاری ایرنا مازندران