اعسار در اصطلاح حقوقی
اعسار در اصطلاح حقوقی
محمودآبادآنلاین:به منظور آشنایی با قوانین حقوقی در نظر گرفتیم دوشنبه های حقوقی را راه اندازی نمائیمتادر این بخش شهروندان محمودآبادی با برخی از مفاهیم و مشکلات حقوقی آشنا شده و بتوانند با مطرح کردن سوالات خود، پاسخ آن را از مشاوران حقوقی و وکلای این رسانه دریافت نمایند.

پایگاهخبری محمودآبادآنلاین بخشی به عنوان دوشنبه های حقوقی را در نظر گرفته است تا در این بخش شهروندان محمودآبادی با برخی از مفاهیم حقوقی آشنا شده و بتوانند با مطرح کردن سوالات خود، پاسخ آن رااز مشاوران حقوقی و وکلای این رسانه دریافت نمایند.

الهام کثیری کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و مشاور حقوقی در دوشنبه های حقوقی به سوالاتحقوقی شهروندان پاسخ خواهد داد.

در سیزدهمین ردیف دوشنبه های حقوقی به موضوع  اعسار در اصطلاح حقوقی به زن پرداخته شده است.

کسانی که به دادگاه ها و شوراهای حل اختلاف برای اقامه دعوی مراجعه می نمایند اغلب کلمه اعسار را شنیدهاند . در پاسخ به اینکه اعسار چیست باید گفت ، اعسار برگرفته از عسر و به معنای سختی و نداشتن می باشددر واقع به عدم توانایی مالی یا عدم دسترسی به اموال و به نوعی در مضیقه قرار داشتن ، اعسار گفته می شود . این کلمه در مسائل حقوقی بسیار مشاهده می گردد و به افرادی که به علت نداشتن دارایی کافی قادر به پرداختدیون و بدهی های خود نباشند معسر گفته میشود . در برخی موارد افراد در جریان رسیدگی به پرونده هایقضایی علاوه براینکه قادر به پرداخت هزینه های دادرسی نمی باشند حتی توان گرفتن وکیل و پرداخت حقالوکاله او را نیز ندارند که چنین افرادی می توانند تقاضای اعسار نمایند. و برای اثبات اعسار نیاز به حضورحداقل چهار شاهد جهت معرفی به دادگاه می باشد که شهود می بایست از وضع معیشتی و زندگی معسرمطلع باشند و اگر شخص بتواند اعسار خود را در دادگاه اثبات نماید می تواند از مزایای معافیت از  هزینههای دادرسی و استفاده از وکیل معاضدتی (رایگان) بهره مند گردد.

در پایان به چند نکته مهم در باب اعسار خواهیم پرداخت :

الف) اگر مدعی اعسار حین دعوی فوت نماید ورثه وی نمی توانند از حکم اعسار مورث خود استفاده نمایند زیرااعسار قائم به شخص است و چه بسا ورثه خود توانایی پرداخت هزینه های دادرسی را داشته باشند که مکلفبه پرداخت در هر مرحله از دادرسی خواهند بود .

ب) استفاده از اعسار در هر مرحله از دادرسی امکان پذیر خواهد بود .

ج) چنانچه مدعی اعسار در هر مرحله از دادرسی توانایی مالی پیدا نماید حکم اعسار او لغو شده و ملزم بهپرداخت هزینه ها و دیون خود خواهد بود.

د) ادعای اعسار از جانب تجار تنها در صورتی قابل پذیرش خواهد بود که از ابتدا دادخواست ورشکستگی دادهو ادعای خود را ثابت نمایند .

 

  • نویسنده : الهام کثیری
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین