مبارزه با عوامل خسارتزا در ۱۰۵ هزار هکتار مزارع گندم و جو مازندران
مبارزه با عوامل خسارتزا در ۱۰۵ هزار هکتار مزارع گندم و جو مازندران
محمودآباد آنلاین : سرپرست مدیریت حفظ نباتات جهاد کشاورزی مازندران از مبارزه با آفات و بیماری‌ها و علف‌های هرز در ۱۰۵ هزار و ۱۸۵ هکتار مزارع گندم و جو استان خبر داد.

مبارزه با عوامل خسارتزا در ۱۰۵ هزار هکتار مزارع گندم و جو مازندران

سرپرست مدیریت حفظ نباتات جهاد کشاورزی مازندران از مبارزه با آفات و بیماری‌ها و علف‌های هرز در ۱۰۵ هزار و ۱۸۵ هکتار مزارع گندم و جو استان خبر داد.

 

فرید بیگی سرپرست مدیریت حفظ نباتات جهاد کشاورزی مازندران درباره مبارزه شیمیایی با عوامل خسارتزا در مزارع گندم و جو استان، گفت: از ابتدای سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ تاکنون با آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز در ۱۰۵ هزار و ۱۸۵ هکتار مزارع گندم و جو استان مبارزه شیمیایی شد.

او با اشاره به مبارزه شیمیایی با آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز در ۹۶ هزار و ۳۵۶ هکتار مزارع گندم استان، افزود: با آفات در ۵ هزار و ۵۶۵ هکتار از مزارع گندم استان مبارزه شد که ۵ هزار و ۲۳۲ هکتار آن علیه حلزون، ۲۸۰ هکتار با سوسک سیاه زابروس و ۵۳ هکتار با کرم مفتولی بود.

سرپرست مدیریت حفظ نباتات جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه با علف‌های هرز در ۵۲ هزار و ۴۷۲ هکتار مزارع گندم مبارزه شد، گفت: با علف‌های هرز پهن برگ در ۱۶ هزار و ۴۰۴ هکتار، کشیده برگ در ۱۷ هزار و ۹۵۱ هکتار و توام (دومنظوره) در ۱۸ هزار و ۱۱۷ هکتار مزارع گندم استان مبارزه شیمیایی شد.

او افزود: مبارزه با علف‌های هرز مزارع گندم استان با استفاده از سموم گرانستار، توفوردی، تاپیک، پوماسوپر، آکسیال، آتلانتیس، آپیروس، لنتور، آتللو، تیفیس و ویکیلیس صورت گرفت.

بیگی گفت: مبارزه با بیماری‌ها در ۳۸ هزار و ۳۱۹ هکتار مزارع گندم استان انجام شد که ۹۷۶ هکتار علیه سپتوریوز برگی، ۱۲ هزار و ۵۵ هکتار زنگ زرد، ۱۳ هزار و ۲۸۵ هکتار با سفیدک سطحی، ۸ هزار و ۷۸۵ هکتار با لکه برگی‌ها، ۲ هزار و ۲۴۹ هکتار با فوزاریوم خوشه و ۳۵۹ هکتار علیه لکه خرمایی بود.

سرپرست مدیریت حفظ نباتات جهاد کشاورزی مازندران درخصوص مبارزه شیمیایی با آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز در مزارع جو استان در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ تاکنون، افزود: مبارزه شیمیایی با آفات و بیماری‌ها و علف‌های هرز در ۸ هزار و ۸۲۹ هکتار مزارع جو استان انجام شد.

بیگی با اشاره به مبارزه شیمیایی با آفت حلزون در هزار و ۲۷۲ هکتار مزارع جو استان، گفت: علیه علف‌های هرز کشیده برگ در ۲ هزار و ۱۹۳ هکتار، پهن برگ در ۲ هزار و ۱۵۰ هکتار و دو منظوره در ۸۲ هکتار و با بیماری‌های سفیدک سطحی در ۳۸۸ هکتار، زنگ زرد در ۲۷۹ هکتار، لکه خرمایی در ۲۸۳ هکتار، سپتوریوز برگی در ۳۹۲ هکتار، فوزاریوم ۲۵ هکتار، زنگ قهوه‌ای در ۲ هکتار و توام در ۷۶۳ هکتار مزارع جو استان با استفاده از سموم تیلت، فولیکور مبارزه شیمیایی شد.

  • نویسنده : محمد محتاطی