اجرای ۱۰ مورد قلع و قمع تبصره ۲ ماده ۱۰  در محمودآباد
اجرای ۱۰ مورد قلع و قمع تبصره ۲ ماده ۱۰  در محمودآباد
محمودآباد آنلاین : مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد گفت: با کسانی که امنیت غذایی مردم را تهدید کنند، هیچ تعارفی نداشته و با آنان برخورد قانونی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد، محمد هادی‌زاده از تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در حوزه زمین‌های کشاورزی این شهرستان خبر داد و گفت: این احکام در اراضی کشاورزی کنارگذر غربی و شرقی شهرستان محمودآباد مطابق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و در راستای اجرای دستور قضایی قلع و قمع صادره از دادگاه عمومی و حقوقی این شهرستان اجرا شد.
مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد ادامه داد: با اجرای ۱۰ مورد از این احکام، ۶ هزار متر مربع زمینهای کشاورزی این شهرستان قلع و قمع گردید.
هادی زاده با تاکید به اینکه جهاد کشاورزی با کسانی که امنیت غذایی مردم را تهدید کنند، هیچ تعارفی نداشته و با آنان برخورد قانونی خواهد شد، خاطر نشان کرد: مالکین اراضی زراعی و باغی بایستی قبل از هرگونه تغییرکاربری زمینهای خود، برای دریافت مشاوره و مجوزهای قانونی لازم به این مدیریت و مراکز جهاد کشاورزی مراجعه کنند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد با بیان اینکه با هر‌گونه ساخت ‌و ‌ساز غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی که منابع تأمین‌کننده امنیت غذایی جامعه را تهدید کند طبق قانون برخورد خواهد کرد.افزود : گشت حفاظت از اراضی کشاورزی این شهرستان به طور مستمر در حال رصد فعالیت های بخش کشاورزی بوده و همچنین بازدید مستمر کارشناسان برای حفظ کاربری زمین های کشاورزی به طور جدی دنبال می شود.
وی با اشاره به اینکه توسعه و تقویت کشاورزی می‌تواند به عنوان فعالیت‌های اقتصادی نقش موثری در ارتقاء درآمد و تحقق اهداف توسعه کشاورزی پایدار داشته باشد، از مالکین اراضی زراعی و باغی خواست از ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی خود اجتناب کنند و برای مشاوره و مجوز به مدیریت و مراکز جهاد کشاورزی مراجعه کنند.

  • نویسنده : محمد محتاطی
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین