پایش ۲۲ فروشگاه سموم کشاورزی در محمودآباد 
پایش ۲۲ فروشگاه سموم کشاورزی در محمودآباد 
محمودآباد آنلاین: مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد از رصد و پایش 22 فروشگاه سموم کشاورزی مجاز در این شهرستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد، محمد هادی‌زاده با اشاره به فعالیت ۳۰ فروشگاه عرضه سموم مجاز کشاورزی در شهرستان محمودآباد محمودآباد، گفت: برای جلوگیری از گرانفروشیو توزیع سموم  غیرمجاز و تاریخ گذشته، بدون مجوز و حضور مسوول فنی در فروشگاه و نحوه نگهداری سمومبا رعایت استاندارد‌های لازم در فروشگاه، ۲۲ فروشگاه عرضه سموم نباتی مجاز این شهرستان توسط اکیپهای فنی و نظارتی این مدیریت مورد رصد و پایش قرار گرفت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد به فروشگاههای بدون پروانه فعالیت توصیه کرد در اسرع وقت نسبتبه دریافت و تمدید پروانه اقدام کنند در غیر اینصورت فروشگاه آن ها پلمپ و برخورد قانونی صورت خواهدگرفت.

وی هدف این پایش ها را جلوگیری از گرانفروشی و توزیع سموم غیرمجاز و تاریخ گذشته، بدون مجوز و حضورمسوول فنی در فروشگاه و نحوه نگهداری سموم با رعایت استاندارد‌های لازم در فروشگاه، برشمرد.

 هادی‌زاده خاطرنشان کرد:  برای حفظ حقوق کشاورزان، پایش و نظارت بر فروشگاه های مجاز سموم دفع آفاتنباتی و شناسایی واحدهای فروش غیرمجاز سموم دفع آفات نباتی و کود شیمیایی بطور مستمر توسط اکیپ نظارتی این مدیریت انجام می شود.

  • نویسنده : شقایق نائیجیان
  • منبع خبر : روابط عمومی جهاد کشاورزی محمودآباد