امروز آخرین مهلت اعتراض به نتایج انتخابات شوراها
امروز آخرین مهلت اعتراض به نتایج انتخابات شوراها
محمودآباد آنلاین: امروز ۳۱ خرداد آخرین مهلت اعتراض به نتایج انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا است.

طبق فصل هفتم آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر مواد مربوط به بررسی شکایات به شرح زیر می‌باشد:

 

‌ماده ۷۱ – به استناد ماده (۵۲) قانون، هیأتهای اجرایی موظفند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا (۲) روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات،‌شکایات واصله را بپذیرند و ظرف (۵) روز به آنها رسیدگی نمایند. بنابراین چنانچه در مهلت یاد شده شکایتی از حوزه انتخابیه به هیأت اجرایی بخش واصل‌شود، هیأت مذکور موظف است حداکثر ظرف (۵) روز پس از وصول هر شکایت در جلسه مشترک با هیأت نظارت بخش به آن رسیدگی و مراتب را صورتجلسه‌نمایند.
‌تبصره ۱ – شکایاتی قابل طرح و بررسی می‌باشند که نام و نام خانوادگی، نام پدر، آدرس محل کار یا سکونت شاکی که هویت وی را آشکار می‌نماید، دارا باشند.
‌تبصره ۲ – هیأت اجرایی پس از پایان مهلت دریافت و رسیدگی به شکایات چنانچه هیچ گونه شکایتی از انتخابات دریافت ننموده باشد، مراتب عدم وصول‌شکایت را نیز صورتجلسه می‌نماید.
‌ماده ۷۲ – هیأت اجرایی موظف است پس از اتمام مهلت رسیدگی به شکایات، بلافاصله با توجه به شکایات دریافتی و بررسی چگونگی برگزاری انتخابات، نظر‌خود در مورد چگونگی برگزاری و پیشنهاد تأیید یا ابطال انتخابات حوزه انتخابیه را طی صورتجلسه‌ای به هیأت نظارت بخش اعلام نماید.
‌تبصره ۱ – چنانچه بررسی شکایات منجر به ابطال آرای شعبه یا شعبی از حوزه انتخابیه شود (‌اعم از آن که در سرنوشت انتخابات مؤثر باشد یا نباشد) هیأت‌اجرایی بخش موظف است ارای باطل شده را در نتایج قبلی دخالت داده و نتیجه جدید به دست آمده از آن را در صورتجلسه مذکور منظور نماید.
‌تبصره ۲ – پیشنهاد ابطال کل انتخابات یا آرای شعبه یا تعدادی از شعب می‌باید مستدل و براساس مواد قانون باشد.
‌ماده ۷۳ – هیأت نظارت بخش موظف است حداکثر ظرف (۵) روز از وصول نظریه هیأت اجرایی بخش در خصوص برگزاری انتخابات، به شرح زیر اقدام نماید:
‌الف – چنانچه نظر بر تأیید صحت برگزاری انتخابات داشته باشد مراتب را صورتجلسه و یک نسخه آن را به بخشداری و یک نسخه را برای اطلاع، به هیأت‌نظارت شهرستان ارسال
می‌نماید.
ب – چنانچه نظر برابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رأی داشته باشد، مراتب را صورتجلسه و یک نسخه‌آن را به همراه دلایل و مدارک مستند به منظور اخذ‌تصمیم و اقدام بعدی به هیأت نظارت شهرستان و یک نسخه را برای اطلاع، به بخشداری ارسال
می‌نماید.
‌تبصره – از این مرحله به بعد با توجه به دو وضعیت (‌الف) و (ب)، اقدامات در دومسیر جداگانه ولی به صورت موازی و همزمان ادامه خواهد یافت.
‌ماده ۷۴ – اقدامات مربوط به بند (‌الف) ماده ۷۳:
۱ – بخشدار موظف است پس از وصول صورتجلسه هیأت نظارت بخش مبنی بر تأیید صحت برگزاری انتخابات، مراتب رااز طریق انتشار آگهی به آگاهی اهالی‌حوزه انتخابیه برساند و یک نسخه از آگهی منتشر شده را برای هیأت نظارت شهرستان ارسال نماید.
۲ – به استناد ماده (۵۵) قانون ،‌چنانچه کسی به تأیید صحت برگزاری انتخابات معترض باشد، حداکثر ظرف مدت (۲) روز از انتشار آگهی می‌تواند شکایت خود‌را به هیأت نظارت
شهرستان اعلام نماید.
۳ – هیأت نظارت شهرستان موظف است حداکثر ظرف (۱۵) روز از وصول شکایت معترضان، بر اساس ماده (۵۵) و با رعایت مواد (۵۷) و (۵۹) قانون نتیجه‌قطعی و نهایی انتخابات حوزه انتخابیه را به بخشدار مربوط اعلام نماید. چنانچه در پایان مهلت دریافت
شکایات، هیأت نظارت شهرستان شکایتی دریافت نکرد‌موظف است بلافاصله مراتب عدم وصول شکایت را هم برای اقدام بعدی به بخشدار اعلام نماید.
۴ – بخشدار موظف است نظرنهایی هیأت نظارت شهرستان در خصوص تأیید صحت برگزاری انتخابات رااز طریق انتشار آگهی، به آگاهی اهالی حوزه انتخابیه‌برساند.
‌ماده ۷۵ – اقدامات مربوط به بند (ب) ماده ۷۳:
۱ – هیأت نظارت شهرستان موظف است حداکثر ظرف (۵) روز از وصول صورتجلسه هیأت نظارت بخش مبنی بر پیشنهاد ابطال انتخابات موضوع را بررسی و‌نتیجه را صورتجلسه نماید.
چنانچه نتیجه بررسیها حاکی از تأیید صحت برگزاری انتخابات با همان نتیجه قبلی باشد مراتب را بلافاصله از طریق هیأت نظارت‌بخش به بخشدار اعلام می‌نماید. درغیر اینصورت چنانچه نظر برابطال و یا تغییر سرنوشت انتخابات باشد، صورتجلسه تنظیم شده را به منظور اظهار نظر نهایی‌به هیأت نظارت استان ارسال می‌دارد.
۲ – بخشدار موظف است پس از وصول نظریه هیأت نظارت شهرستان مبنی برتأیید صحت برگزاری انتخابات که نتیجه قطعی و نهایی انتخابات محسوب‌می‌شود، مراتب را از طریق انتشار آگهی، به آگاهی اهالی حوزه انتخابیه برساند.
۳ – هیأت نظارت استان موظف است حداکثر ظرف (۵) روز از وصول نظریه هیأت نظارت شهرستان در خصوص ابطال انتخابات و یا تغییر سرنوشت آن، نظر‌نهایی خود مبنی بر تأیید یا عدم تأیید صحت برگزاری انتخابیه و یا تغییر نتیجه اعلام شده قبلی را طی
صورتجلسه‌ای به هیأت نظارت شهرستان اعلام نماید.
۴ – هیأت نظارت شهرستان موظف است بلافاصله پس از وصول صورتجلسه نظریه هیأت نظارت استان، مراتب را از طریق هیأت نظارت بخش به بخشدار‌اعلام نماید.
۵ – بخشدار موظف است پس از وصول صورتجلسه نظریه هیأت نظارت استان، نتیجه قطعی و نهایی انتخابات را از طریق انتشار آگهی، به آگاهی اهالی حوزه‌انتخابیه برساند.
‌ماده ۷۶ – هیأتهای نظارت شهرستان‌و استان موظفند در کلیه اقدامات خود همواره ماده (۵۹) قانون را در نظر داشته باشند و آن را رعایت نمایند.
‌ماده ۷۷ – بخشدار موظف است پس از انتشار اگهی نتیجه قطعی و نهایی انتخابات حوزه‌های انتخابیه، سه نسخه از هریک از این آگهی‌ها را به ستاد انتخابات‌فرمانداری ارسال نماید. یک نسخه از آنها به ستاد انتخابات کشور، نسخه دیگر به ستاد انتخابات استان ارسال می‌گرددو نسخه باقیمانده در بایگانی فرمانداری‌نگهداری خواهد شد.

  • نویسنده : امیرعباس رضاپور
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین