مصرف بهینه و بموقع سموم با هدف تولید محصول سالم/حضور دائم کارشناس فنی در فروشگاه
مصرف بهینه و بموقع سموم با هدف تولید محصول سالم/حضور دائم کارشناس فنی در فروشگاه
محمودآباد آنلاین: هادی زاده مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کشاورزی محمودآباد گفت: حضور کارشناسان فنی در فروشگاه های سموم ضروری است.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد، محمد هادی زاده گفت: فروشندگان سموم کشاورزی، همکاران و بازوان اجرایی بخش کشاورزی در روستاها از جمله کمک به تولید محصول سالم با هدایت و توصیه به بهره برداران جهت مصرف بهینه و بموقع سموم و دیگر نهاده های مرتبط در حفظ محیط زیست، سلامت محصول بهره برداران هستند.
هادی زاده حضور دائم کارشناس فنی در فروشگاه را الزامی دانست و افزود: فروشندگان نباید سموم خارج از شبکه، تاریخ مصرف گذشته، فاقد شماره بچ، پارت، تاریخ تولید، غیرمجاز و تقلبی بین بهره برداران توزیع کنند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد همچنین خواستار توزیع سموم از طریق سامانه مانیتورینگ و عدم توزیع نهاده ها کودی بدون برچسب خاک و آب کشور و یا برچسب های خارجی و ترجمه نشده شدند.
وی اظهار داشت: در شهرستان محمودآباد ۳۵ فروشگاه سموم کشاورزی فعال شامل ۲۶ فروشگاه بخش خصوصی و ۹ فروشگاه تعاونی روستایی مشغول توزیع سموم هستند که از ابتدای سال تا کنون تعداد ۷۳ مورد بازدید توسط اکیپ نظارت و بازرسی این شهرستان انجام شد.

  • نویسنده : شقایق ناییجیان
  • منبع خبر : روابط عمومی جهاد کشاورزی