شرایط عدم تعلق مهریه به زن
شرایط عدم تعلق مهریه به زن
محمودآبادآنلاین:به منظور آشنایی با قوانین حقوقی در نظر گرفتیم دوشنبه های حقوقی را راه اندازی نمائیم تادر این بخش شهروندان محمودآبادی با برخی از مفاهیم و مشکلات حقوقی آشنا شده و بتوانند با مطرح کردن سوالات خود، پاسخ آن را از مشاوران حقوقی و وکلای این رسانه دریافت نمایند.

پایگاه خبری محمودآبادآنلاین بخشی به عنوان دوشنبه های حقوقی را در نظر گرفته است تا در این بخششهروندان محمودآبادی با برخی از مفاهیم حقوقی آشنا شده و بتوانند با مطرح کردن سوالات خود، پاسخ آن رااز مشاوران حقوقی و وکلای این رسانه دریافت نمایند.

الهام کثیری کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و مشاور حقوقی در دوشنبه های حقوقی به سوالاتحقوقی شهروندان پاسخ خواهد داد.

در دوازدهمین همین ردیف دوشنبه های حقوقی به موضوع  شرایط عدم تعلق مهریه به زن پرداخته شده است.

همانطور که در پنجمین ردیف دوشنبه های حقوقی پایگاه خبری محمودآباد آنلاین به موضوع دانستنی های مهریه پرداخته شده است در ادامه این موضوع به شرایط عدم تعلق مهریه به زن خواهیم پرداخت . پرداخت مهریه یا صداق یکی از رسومی است که به هنگام انعقاد عقد نکاح به زن تعلق خواهد گرفت . در دین اسلام نیز مهریه به عنوان یکی از حقوق مالی زن بوده و از آن جهت که به صرف انعقاد عقد زن مالک مهر می گردد، می تواند هر زمان که بخواهد آن را مطالبه نموده و در آن تصرف نماید. مهریه می تواند به دو صورت عندالمطالبه و عندالاستطاعه تعیین گردد و زن در هر صورت می تواند صداق (مهریه) را از شوهر مطالبه نماید که در مهریه عندالاستطاعه باید توانایی مرد برای پرداخت مهریه توسط زن اثبات گردد و در صورتی که عندالمطالبه باشد و مرد توانایی پرداخت کل مهریه را به صورت یک جا نداشته باشد می تواند تقسیط نماید .
لذا در تعلق مهریه به زن اصل بر این است که زن می تواند مهریه خود را تمام و کمال دریافت نماید اما استثنائا در برخی موارد زن شرایط دریافت مهریه را ندارد و یا بنا به شرایطی مستحق دریافت نصف مهریه خواهد بود که این شرایط به صورت حصری در قانون بیان گردیده که عبارتند از :

الف _ باطل بودن عقد نکاح و عدم وقوع نزدیکی میان زوجین: در این شرط زن حق اخذ مهریه را ندارد و اگر مهر را گرفته باشد شوهر می تواند آن را استرداد نماید .و اگر زن از باطل بودن نکاح مطلع نباشد و نزدیکی صورت گرفته باشد زن مستحق اجرت المثل خواهد بود .
ب _ با توجه به توافق طرفین درتعیین مهریه اگر یکی از زوجین قبل تعیین مهر و نزدیکی فوت نماید زن مستحق هیچ گونه مهری نمی باشد .اما اگر قبل از فوت رابطه زناشویی شکل گرفته باشد زن مستحق مهر المثل خواهد بود.
ج _ با فسخ نکاح و عدم تحقق رابطه زناشویی زن مستحق دریافت مهریه نخواهد بود و فقط در حالت وجود عنن در مرد یا ناتوانی از انجام رابطه زناشویی ، اگر زن خواستار فسخ نکاح باشد در این مورد مستحق دریافت نصف مهریه خواهد بود.
د _ مهریه در دوران نامزدی یکی از موارد تعلق نصف مهریه به زن می باشد به این صورت که اگر زن و شوهرش قصد طلاق و جدایی داشته باشند در حالتی که زوجه دوشیزه (باکره) باشد و رابطه زناشویی میان آن ها برقرار نگردیده باشد مهریه زن نصف خواهد گردید .

  • نویسنده : الهام کثیری
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین