انتصاب مسئول ورزش همگانی بسیج شهرستان محمودآباد
انتصاب مسئول ورزش همگانی بسیج شهرستان محمودآباد
محمودآباد آنلاین: طی حکمی از سوی سید رضا ابوالحسنی مسئول ورزش های همگانی بسیج استان مازندران باقر بهاری به عنوان مسئول ورزش همگانی بسیج شهرستان محمودآباد منصوب شد.

گفتنی است باقر بهاری پیش از این ریاست شورای اسلامی استان مازندران را بر عهده داشته و عضو شوگفتنی است باقر بهاری پیش از این ریاست شورای اسلامی استان مازندران را بر عهده داشته و عضو شورای اسلامی بخش مرکزی محمودآباد می باشدرای اسلامی بخش مرکزی محمودآباد می باشد

  • نویسنده : ملیکا کیا خسرو
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین