گوشه‌ای از حضور مردم سرخ‌رود پای صندوق های رای به روایت دوربین محمودآباد آنلاین - محمودآباد آنلاین | محمودآباد آنلاین
fa Persian

متن سربرگ خود را وارد کنید.