تولید محصول سالم از سیاست‌های مهم جهاد کشاورزی
تولید محصول سالم از سیاست‌های مهم جهاد کشاورزی
محمودآباد آنلاین : هادی زاده مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد گفت: تولید محصول سالم و کاهش مصرف نهاده های کشاورزی از سیاست‌های مهم و در اولویت جهاد کشاورزی است.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد، محمد هادی زاده با اشاره به نقش بسزای آموزش و ترویج در اصلاح باور عام کشاورزان و حرکت به سوی کشاورزی دانش بنیان، گفت: با توجه به اهمیت برنج به عنوان یک محصول استراتژیک در استان و اوج فعالیت کشت و زرع این گیاه و اهمیت تولید محصول سالم و لزوم کاهش مصرف نهاده‌های کشاورزی در این کارگاه‌های آموزشی سعی می شود راهکارهای اصلی کاهش مصرف کودهای شیمیایی بویژه اوره و حرکت در مسیر تولید محصول سالم پرداخته شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد تصریح کرد: روش و میزان صحیح کوددهی بطور کامل بر اساس آخرین یافته های تحقیقاتی در اختیار بهره برداران قرار می گیرد.

هادی زاده گفت: تولید محصول سالم و کاهش مصرف نهاده های کشاورزی از سیاست های مهم سازمانی است و در سال های اخیر سعی شده تمرکز بر روی فعالیت های آموزشی ترویجی در زمینه توسعه سطح مبارزه بیولوژیک و ترویج راهکارهای کاهش مصرف نهاده های شیمیایی بویژه مدیریت تغذیه گیاه باشد.

  • نویسنده : محمد محتاطی
  • منبع خبر : روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد